SURETY BONDS
Η Εγγύηση του Επιχειρείν

Τι είναι η Ασφάλιση Εγγυήσεων (Surety bonds);

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων (Surety bonds) – δίνει την δυνατότητα στις Επιχειρήσεις να προβούν στην έκδοση Εγγυητικών Επιστολών μέσω του Προγράμματος Ασφάλισης. Εγγυάται δηλαδή την εκπλήρωση μιας ποικιλίας υποχρεώσεων από συμβάσεις κατασκευών ή υπηρεσιών, μέχρι τις συνήθεις λειτουργίες Εμπορικών Επιχειρήσεων. Σχεδόν οποιαδήποτε πώληση, υπηρεσία ή συμφωνία μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω της έκδοσης Συμβολαίου Ασφάλισης Εγγύησης.

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων είναι επίσης μια τριμερής συμφωνία με την οποία το πρώτο μέρος (Εγγυητής) δεσμεύεται απέναντι στο δεύτερο μέρος (Δικαιούχο) να καλύψει την απώλεια που ενδέχεται να προκύψει από αδυναμία του τρίτου μέρους (Λήπτης Ασφάλισης) να εκτελέσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της μεταξύ τους σύμβασης.

Στον διεθνή επιχειρηματικό χώρο, η χορήγηση εγγυήσεων από Ασφαλιστικούς Οργανισμούς είναι μια πρακτική ιδιαίτερα διαδεδομένη. Έτσι, ενώ στην Ελλάδα οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις Τράπεζες, μετά την εκχώρηση στοιχείων του ενεργητικού των Εταιρειών  ως εχέγγυα για την εξασφάλιση τους, παγκοσμίως το 25% των εγγυητικών επιστολών εκδίδεται από Ασφαλιστικές Εταιρίες με εγγυημένα κεφάλαια πάνω από 900 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε χώρες όπως η Αγγλία και η Ιταλία  οι εγγυήσεις από Ασφαλιστικές και από Τραπεζικά Ιδρύματα μοιράζονται ισομερώς την Αγορά.

Γιατί Ασφάλιση Εγγυήσεων

 • Προστατεύει τον Επιχειρηματία από οικονομικές απώλειες που οφείλονται στην αφερεγγυότητα ή την παντελή άρνηση πληρωμής.
 • Αποτελεί μια εναλλακτική πηγή ρευστότητας.
 • Διασφαλίζει την Επιχείρηση, τη φερέγγυα δραστηριότητά της και την εύρυθμη συνέχιση των εργασιών της.
 • Αυξάνει την πιστοδοτική της ικανότητα χωρίς να δεσμεύει πλαφόν από τον Τραπεζικό Δανεισμό.
 • Δεν είναι απαραίτητη η υποθήκευση παγίων ή άλλων κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων.

Ποιοι είμαστε

Η ΝΑΚ Katsiberis Insurance Brokers SA είναι μία ανεξάρτητη εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων.

Από το 1935 διατηρούμε μία σταθερά επιτυχημένη και δυναμική παρουσία στα ασφαλιστικά δρώμενα εντός και εκτός Ελλάδας, έχοντας ταυτίσει το όνομά μας με την αξιοπιστία και την ασφαλιστική πρωτοπορία.

Η πολυετής επαγγελματική μας σχέση με ένα σημαντικό πελατολόγιο υψηλού κύρους υπογραμμίζει την ποιότητα των υπηρεσιών μας και τοποθετεί τη ΝΑΚ Katsiberis Insurance Brokers SA σε ηγετική θέση στην ασφαλιστική αγορά.

Συνεργασίες

Στην Ασφάλιση Εγγυήσεων, η ΝΑΚ Katsiberis Insurance Brokers SA συνεργάζεται με την INTERAMERICAN, την 1η σε μέγεθος ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία που ανήκει στον Όμιλο ACHMEA, έναν κορυφαίο διεθνή ασφαλιστικό Όμιλο με έδρα την Ολλανδία. Επίσης, συνεργάζεται με κορυφαίους αντασφαλιστές διεθνώς.

Μέσα από την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση της ΝΑΚ Katsiberis Insurance Brokers SA επανήλθε στην ελληνική αγορά μετά από πολλά χρόνια απουσίας το προϊόν Ασφάλισης Εγγυήσεων (Surety Bonds), αποκλειστικά μέσω της στρατηγικής συνεργασίας της εταιρείας με την INTERAMERICAN.

Είδη Ασφάλισης Εγγυήσεων

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες Ασφάλισης Εγγυήσεων:


Warning: getimagesize(/var/www/vhosts/nakinsurance.gr/suretybonds.gr/wp-content/uploadshttps://www.suretybonds.gr/wp-content/uploads/2016/11/commercial.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/nakinsurance.gr/suretybonds.gr/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103

Warning: getimagesize(/var/www/vhosts/nakinsurance.gr/suretybonds.gr/wp-content/uploadshttps://www.suretybonds.gr/wp-content/uploads/2016/11/contract.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/nakinsurance.gr/suretybonds.gr/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
Commercial Surety Bonds
Commercial Surety Bonds

Διασφαλίζουν τις συνήθεις λειτουργίες Εμπορικών Επιχειρήσεων καθώς και την εκτέλεση των υποχρεώσεων ή των δεσμεύσεων.

Contract Surety Bonds
Contract Surety Bonds

Παρέχουν οικονομική διασφάλιση και διαβεβαίωση υλοποίησης των συμβατικών υποχρεώσεων κυρίως σε κτιριακά και κατασκευαστικά έργα.

Οι πιο βασικοί και συνήθεις τύποι των Συμβολαίων Ασφάλισης Εγγύησης είναι οι εξής έξι:


Warning: getimagesize(/var/www/vhosts/nakinsurance.gr/suretybonds.gr/wp-content/uploadshttps://www.suretybonds.gr/wp-content/uploads/2016/11/symmetoxis_GREEN.png): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/nakinsurance.gr/suretybonds.gr/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
Συμμετοχής

Συμμετοχής

Διασφαλίζει ότι η προσφορά υποβάλλεται καλόπιστα και ότι ο ανάδοχος θα συνάψει τη σύμβαση στη τιμή προσφοράς και θα παρέχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και πληρωμής. ( π.χ. Διαγωνισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα.


Warning: getimagesize(/var/www/vhosts/nakinsurance.gr/suretybonds.gr/wp-content/uploadshttps://www.suretybonds.gr/wp-content/uploads/2016/11/kalis-ektelesis_GREEN.png): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/nakinsurance.gr/suretybonds.gr/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
Καλής εκτέλεσης

Καλής εκτέλεσης

Διασφαλίζει στον ιδιοκτήτη ενός έργου (Δικαιούχο), πως ο ανάδοχος (Λήπτης της Ασφάλισης) είναι ικανός και έχει όλα τα προσόντα να εκτελέσει τη σύμβαση και προστατεύει τον ιδιοκτήτη από την οικονομική ζημία που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης.


Warning: getimagesize(/var/www/vhosts/nakinsurance.gr/suretybonds.gr/wp-content/uploadshttps://www.suretybonds.gr/wp-content/uploads/2016/11/syntirisis_GREEN.png): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/nakinsurance.gr/suretybonds.gr/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
Συντήρησης

Συντήρησης

Διασφαλίζει τον ιδιοκτήτη ενός έργου (Δικαιούχο), πως ο ανάδοχος (Λήπτης της Ασφάλισης) που έχει εκτελέσει κάποιο έργο είναι ικανός να εκτελέσει τη σύμβαση συντήρησης και τον προστατεύει από την οικονομική ζημία που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους της σύμβασης συντήρησης.


Warning: getimagesize(/var/www/vhosts/nakinsurance.gr/suretybonds.gr/wp-content/uploadshttps://www.suretybonds.gr/wp-content/uploads/2016/11/kalis-pliromis_GREEN.png): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/nakinsurance.gr/suretybonds.gr/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
Καλής Πληρωμής

Καλής Πληρωμής

Διασφαλίζει ότι ο Ανάδοχος θα καλύψει συγκεκριμένους υπεργολάβους, εργάτες και προμηθευτές υλικών που σχετίζονται με το υπό ασφάλιση έργο. Παρέχονται επίσης και σε περιπτώσεις που δεν σχετίζονται με κατασκευαστικά έργα. Καλύπτουν δηλαδή την πιθανή ζημιά που μπορεί να υποστεί προμηθευτής του Λήπτη της Ασφάλισης από αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεών του.


Warning: getimagesize(/var/www/vhosts/nakinsurance.gr/suretybonds.gr/wp-content/uploadshttps://www.suretybonds.gr/wp-content/uploads/2016/11/prokatavolis.png): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/nakinsurance.gr/suretybonds.gr/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
Ανάληψης Προκαταβολών

Ανάληψης Προκαταβολών

Διασφαλίζει ότι η προκαταβολή που έχει δοθεί στον ανάδοχο που αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός έργου θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του έργου σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του και υλοποίησης της σύμβασης.


Warning: getimagesize(/var/www/vhosts/nakinsurance.gr/suretybonds.gr/wp-content/uploadshttps://www.suretybonds.gr/wp-content/uploads/2016/11/teloniakon_GREEN.png): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/nakinsurance.gr/suretybonds.gr/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
Φορολογικών & Τελωνειακών Δασμών

Φορολογικών & Τελωνειακών Δασμών

Διασφαλίζει τον Δικαιούχο (τελωνειακές & φορολογικές αρχές)  για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης (δασμούς και επιβαρύνσεις που συνδέονται με την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων) και που ενδέχεται να βεβαιωθούν στον Λήπτη.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιοι μπορούν να αιτηθούν Ασφάλιση Εγγύησης;

Όλες οι επιχειρήσεις οποιαδήποτε νομικής μορφής με Ελληνικό ΑΦΜ.

Ποιος είναι ο σκοπός του προγράμματος και ο ρόλος της INTERAMERICAN;

Σκοπός του προγράμματος είναι η έκδοση εγγυητικών επιστολών με την εγγύηση της INTERAMERICAN.

Λόγω της απουσίας οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού επιχειρηματικού σχήματος στην συγκεκριμένη Αγορά στην Ελλάδα, η INTERAMERICAN  σε αποκλειστική συνεργασία με τη ΝΑΚ Katsiberis Insurance Brokes SA ανέλυσαν  διεξοδικά τις παραμέτρους της αυξανόμενης ζήτησης για το προϊόν των εγγυήσεων  και τις ‘σφιχτές’ τραπεζικές οικονομικές πολιτικές. Η προστιθέμενη αξία που θα προσφέρει στην Πραγματική Οικονομία η είσοδος μιας εκ των μεγαλύτερων Ασφαλιστικών Εταιριών στην Ελλάδα στον συγκεκριμένο Κλάδο, είναι η προώθηση των οικονομικών συναλλαγών μέσω των εγγυήσεων που θα εκδώσει.

Σε ποιους κλάδους εντοπίζεται η ανάγκη χρήσης του προγράμματος Ασφάλισης Εγγυήσεων;

Κλάδος Εισαγωγών (Εισαγωγικές & Εμπορικές Επιχειρήσεις Τροφίμων & Ποτών, Φαρμάκων, Ηλεκτρικών Ειδών, Αυτοκινήτων, Ένδυσης): Η χρήση του προγράμματος με την έκδοση Ε/Ε θα εξασφαλίσει τους προμηθευτές του εξωτερικού, επαναφέροντας πιθανά τους όρους πίστωσης,αν όχι στα επίπεδα του παρελθόντος, τουλάχιστον σε επίπεδα τέτοια, που να διευκολύνουν την λειτουργία των εισαγωγικών εταιρειών.

Κλάδος Κατασκευών: Οι περισσότερες κατασκευαστικές εταιρείες του κλάδου χρησιμοποιούν Ε/Ε για συμμετοχή, ολοκλήρωση και συντήρηση έργων προς τον ιδιωτικό τομέα. Δυσκολεύονται να λάβουν τις αντίστοιχες Ε/Ε μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων λόγω υπερβολικών απαιτήσεων των ιδρυμάτων αυτών καθώς και λόγω δυσκολίας εξεύρεσης επιπλέον εξασφαλίσεων.

Πως γίνεται η Αξιολόγηση Ρίσκου στον Κλάδο Εγγυήσεων και ποια είναι τα Βασικά Κριτήρια Αξιολόγησης;

Ο Ασφαλιστής οφείλει να τηρεί αυστηρή και επαγγελματική διαδικασία αξιολόγησης. Ουσιαστικά πρόκειται για αναλυτική επισκόπηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του αναδόχου. Πριν από την έκδοση της εγγυητικής επιστολής, ο ασφαλιστής πρέπει να ικανοποιηθεί πλήρως ότι ο αντισυμβαλλόμενος πληρεί, μεταξύ άλλων τα παρακάτω κριτήρια:

 • Ο λόγος έκδοσης της Ε/Ε να είναι συναφής με το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας.
 • Η εμπειρία και η οικονομική υπόσταση της εταιρείας να καταδεικνύει την ικανότητα της να ανταπεξέλθει στην μελλοντική της υποχρέωση και στις απαιτήσεις της σύμβασης.
 • Να έχει την ικανότητα να καλύψει τις τρέχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις του.
 • Να έχει εξαιρετική πιστοληπτική ικανότητα, καλές αναφορές και καλή φήμη.
 • Να έχει την δυνατότητα να παρέχει εξασφαλίσεις (collaterals) – αν και εφόσον ζητηθούν.
 • Να υπάρχει σωστή πληροφόρηση μεταξύ του Ασφαλιστή και του Διαμεσολαβητή.

Η ανοιχτή επικοινωνία, η έγκαιρη υποβολή εκθέσεων σχετικά με την οικονομική κατάσταση και τη πορεία εργασιών της εταιρείας χτίζει την εμπιστοσύνη με τον Ασφαλιστή.

Πως υπολογίζονται τα ασφάλιστρα του συμβολαίου Ασφάλισης Εγγύησης;

Το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν μοιάζει περισσότερο με λήψη πιστωτικής γραμμής από τραπεζικά ιδρύματα παρά με ασφαλιστικό προϊόν.

Τα ασφάλιστρα της κάθε σύμβασης υπολογίζονται με αναλογιστικές μεθόδους όπου ο Ασφαλιστής προ αξιολογεί το Λήπτη τη Ασφάλισης βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων του της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας του στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων. Το ασφάλιστρο των surety bonds είναι μια αμοιβή που λαμβάνει υπόψη τις πιθανότητες για τις πληρωμές απαιτήσεων και επίσης χρησιμεύει ως αμοιβή για την εις βάθος υπηρεσία αξιολόγησης.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ τραπεζικής Εγγύησης και Ασφάλισης Εγγυήσεων;

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων για την έκδοση των Εγγυητικών Επιστολών συνήθως εκδίδονται από την Ασφαλιστική Εταιρεία  σε ακάλυπτη βάση και  παρέχονται βάσει της εμπειρίας και της οικονομικής ευρωστίας του Λήπτη της Ασφάλισης, χωρίς να είναι υποχρεωτική  η παροχή εταιρικών ή προσωπικών εγγυήσεων. Το όριο του τραπεζικού δανεισμού δεν μειώνεται με αποτέλεσμα η Ασφάλιση Εγγυήσεων να μπορεί να θεωρηθεί  πιστωτική ενίσχυση.

Από την άλλη πλευρά, για την έκδοση των Ε/Ε μέσω Τραπεζικών Ιδρυμάτων,  συνήθως δίδονται προς εξασφάλιση ειδικά στοιχεία του ενεργητικού. Κατά την έκδοση των Ε/Ε η Τράπεζα μειώνει τη γραμμή πίστωσης του Αναδόχου με αποτέλεσμα να  εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις οι ταμειακές ροές μιας ενδεχόμενης υποχρέωσης.

Τι είναι η κατάπτωση της Εγγύησης;

Η Κατάπτωση Εγγύησης προκύπτει όταν ο Λήπτης της Ασφάλισης αδυνατεί να καλύψει τις υποχρεώσεις που έχουν συμφωνηθεί και αποτυπώνονται ρητώς στην συγκεκριμένη σύμβαση. Ο Δικαιούχος της Ασφάλισης αναγγέλλει την αδυναμία αυτή στην Ασφαλιστική Εταιρεία ζητώντας τη σχετική αποζημίωση που προβλέπεται.

Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεούται να αποπληρώσει το συνολικό ποσό της αποζημίωσης το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό της εγγύησης και έπειτα να επιδιώξει την επανείσπραξη του ποσού από τον Λήπτη της Ασφάλισης.

Ποια είναι η διάρκεια της Εγγύησης;

Η διάρκεια μπορεί να είναι από 3 μήνες έως και 1 χρόνο με δικαίωμα τροποποίησης (επέκταση της διάρκειας).

Τι απαιτείται για την ανανέωση της ασφαλιστικής Σύμβασης Εγγύησης;

Επιστροφή της εν ισχύ Εγγύησης και τροποποίηση με επέκταση της διάρκειας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δεκελείας 9
143 43 Αθήνα

210 25 17 840 (& 850)
210 25 27 569
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Επισύναψη Αίτησης